Dalibor Jevtic
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
402,000.00 €
6,500.00 €
0.00 €
0.00 €
24,108.00 €
9,120.00 €
441,728.00 €
2021
432,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
0.00 €
16,046.87 €
4,668.00 €
460,714.87 €
2020
432,000.00 €
8,000.00 €
0.00 €
100,000.00 €
27,884.37 €
4,668.00 €
572,552.37 €
2019
432,000.00 €
8,000.00 €
500.00 €
100,000.00 €
31,361.38 €
0.00 €
571,861.38 €
2018
462,000.00 €
15,000.00 €
500.00 €
40,000.00 €
16,371.39 €
0.00 €
533,871.39 €
2017
358,000.00 €
35,000.00 €
500.00 €
40,000.00 €
15,659.84 €
0.00 €
449,159.84 €
2016
334,624.00 €
35,000.00 €
500.00 €
55,000.00 €
13,095.00 €
0.00 €
438,219.00 €
2015
298,000.00 €
30,000.00 €
500.00 €
85,000.00 €
13,296.00 €
0.00 €
426,796.00 €
2014
298,000.00 €
30,000.00 €
500.00 €
85,000.00 €
29,040.00 €
0.00 €
442,540.00 €
2013
298,000.00 €
30,000.00 €
500.00 €
85,000.00 €
28,296.00 €
0.00 €
441,796.00 €