Jashar Çukiq
(Zëvendës Ministër i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2015
50,000.00 €
12,384.00 €
62,384.00 €
2014
120,000.00 €
12,384.00 €
132,384.00 €
2013
120,000.00 €
12,384.00 €
132,384.00 €