Petrit Selimi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2015
415,000.00 €
4,000.00 €
0.00 €
650.00 €
22,614.00 €
6,300.00 €
448,564.00 €
2014
415,000.00 €
5,500.00 €
0.00 €
1,400.00 €
37,992.00 €
6,300.00 €
466,192.00 €
2013
390,000.00 €
6,000.00 €
150.00 €
1,200.00 €
17,698.00 €
6,300.00 €
421,348.00 €