Bernard Nikaj
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
160,000.00 €
20,000.00 €
33,483.00 €
32,433.00 €
6,998.00 €
252,914.00 €
2013
0.00 €
10,000.00 €
40,183.00 €
13,567.00 €
9,228.00 €
72,978.00 €