Muhamet Latifi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
188,000.00 €
19,050.00 €
260.30 €
26,384.30 €
0.00 €
233,694.60 €
2016
188,000.00 €
13,000.00 €
0.00 €
33,683.40 €
8,000.00 €
242,683.40 €
2015
188,000.00 €
17,000.00 €
0.00 €
24,551.40 €
0.00 €
229,551.40 €
2014
153,000.00 €
17,000.00 €
420.00 €
16,420.00 €
0.00 €
186,840.00 €