Semsit Kalajdzini
(Zëvendës Ministër në Ministrinë për Komunitet dhe Kthim)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
100,000.00 €
12,398.00 €
112,398.00 €