Ljubomir Maric
(Ministër në Ministrinë për Administrim të Pushtetit Lokal)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2016
82,000.00 €
13,800.00 €
19,340.20 €
115,140.20 €
2015
99,000.00 €
17,000.00 €
13,301.64 €
129,301.64 €