Ramë Buja
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2015
248,000.00 €
21,000.00 €
3,600.00 €
12,960.00 €
8,232.00 €
293,792.00 €
2014
248,000.00 €
21,000.00 €
0.00 €
34,640.00 €
8,232.00 €
311,872.00 €
2013
248,000.00 €
21,000.00 €
0.00 €
32,040.00 €
9,480.00 €
310,520.00 €
2012
248,000.00 €
21,000.00 €
0.00 €
32,040.00 €
9,480.00 €
310,520.00 €
2011
248,000.00 €
21,000.00 €
0.00 €
33,760.00 €
6,600.00 €
309,360.00 €
2010
250,000.00 €
15,000.00 €
5,000.00 €
39,360.00 €
6,215.00 €
315,575.00 €