Valon Murati
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
149,400.00 €
18,500.00 €
23,400.00 €
16,267.76 €
5,400.00 €
212,967.76 €
2016
149,400.00 €
19,000.00 €
29,889.06 €
18,014.51 €
13,234.00 €
229,537.57 €
2015
149,400.00 €
3,000.00 €
37,800.00 €
17,301.64 €
0.00 €
207,501.64 €