Skender Hyseni
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
470,000.00 €
30,000.00 €
4,200.00 €
29,844.00 €
0.00 €
0.00 €
5,880.00 €
539,924.00 €
2016
470,000.00 €
39,000.00 €
5,289.21 €
14,076.00 €
0.00 €
0.00 €
5,880.00 €
534,245.21 €
2015
470,000.00 €
45,000.00 €
56,374.00 €
13,296.00 €
0.00 €
0.00 €
5,880.00 €
590,550.00 €
2014
470,000.00 €
45,000.00 €
68,605.13 €
15,533.28 €
0.00 €
0.00 €
5,880.00 €
605,018.41 €
2013
468,000.00 €
58,000.00 €
67,479.52 €
27,722.00 €
1,860.00 €
14,400.00 €
4,920.00 €
642,381.52 €
2012
468,000.00 €
41,000.00 €
104,648.00 €
26,614.60 €
0.00 €
3,200.00 €
4,920.00 €
648,382.60 €
2011
468,000.00 €
41,000.00 €
103,958.00 €
33,380.00 €
0.00 €
6,500.00 €
3,600.00 €
656,438.00 €