Ramadan Ilazi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2016
150,000.00 €
3,000.00 €
964.00 €
19,143.63 €
3,240.00 €
176,347.63 €
2015
150,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
12,398.76 €
0.00 €
165,398.76 €