Dardan Gashi
(Ish Zëvendës Kryeministër/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i letrave me vlerë Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
530,000.00 €
18,000.00 €
0.00 €
16,700.00 €
31,543.20 €
0.00 €
6,600.00 €
602,843.20 €
2019
530,000.00 €
18,000.00 €
0.00 €
14,200.00 €
29,693.81 €
18,000.00 €
6,600.00 €
616,493.81 €
2018
530,000.00 €
18,000.00 €
145.00 €
1,000.00 €
22,852.70 €
0.00 €
8,800.00 €
580,797.70 €
2017
530,000.00 €
18,000.00 €
150.00 €
5,500.00 €
34,272.00 €
0.00 €
8,800.00 €
596,722.00 €
2015
1,030,000.00 €
7,000.00 €
160.00 €
13,000.00 €
22,240.00 €
0.00 €
75,000.00 €
1,147,400.00 €
2014
1,030,000.00 €
7,000.00 €
160.00 €
25,000.00 €
22,240.00 €
0.00 €
75,000.00 €
1,159,400.00 €
2013
1,030,000.00 €
7,000.00 €
160.00 €
30,000.00 €
33,240.00 €
0.00 €
75,000.00 €
1,175,400.00 €
2012
1,030,000.00 €
7,000.00 €
160.00 €
34,000.00 €
45,240.00 €
0.00 €
75,000.00 €
1,191,400.00 €
2011
1,030,000.00 €
7,000.00 €
160.00 €
34,000.00 €
45,240.00 €
0.00 €
75,000.00 €
1,191,400.00 €