Bashkim Ramosaj
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
160,000.00 €
13,800.00 €
173,800.00 €
2018
160,000.00 €
13,800.00 €
173,800.00 €